Služby

Ateliér pozemních staveb RECON Bohemia a.s. poskytuje komplexní předprojektové, projektové a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb pro státní i soukromý sektor. 

 Projektové práce

·        územně plánovací dokumentace, tvorba nové ÚPD, případně zpracování změny

·        zastavovací plány, urbanistické studie a studie (  tzv.zadání) k ÚR

·        variantní architektonické, objemové a dispoziční studie, konzultační činnost pro stavebníky za účelem ověření správnosti koncepce připravované výstavby

·        projekty ke stavebnímu povolení staveb : 

-         občanské a bytové výstavby

-         průmyslové výstavby

-         inženýrských sítí a komunikací

·        realizační dokumentace staveb (prováděcí či jednostupňové projekty)

·        návrhy, projekty interiérového vybavení včetně dílenské dokumentace

·        dokumentace požárního zabezpečení staveb

·        autorské dozory projektanta

·        návrhy a projekty vysoušení staveb

·        projekty zateplení staveb včetně tepelně technických výpočtů

 Související  tzv. vedlejší činnosti

·        pasportizace objektů za účelem tržního ocenění a prodeje nemovitostí v rámci realitní činnosti

·        stavebně technické průzkumy staveb jako nezbytný podklad pro stanovení celkové koncepce rekonstrukce staveb, předcházející zpracování jedno či dvoustupňové projektové dokumentace

·        rozpočty staveb, zpracování nákladové části projektu

·        digitální zaměření stávajícího stavu objektů sloužící jako podklad ke zpracování projektové dokumentace

·        znalecké posudky – cenové, soudní, dendrologické, kunchistorické

·        rozptylové studie větších zdrojů znečištění, zpracovává se povinně pro centrální kotelny

·        hlukové studie, povinně se zpracovává při instalaci výtahů, u zařízení s reprodukovanou či živou hudbou, u zařízení VZT a u  všech provozů s případným negativním vlivem na ŽP

·        inženýrsko – geologické a hydrogeologické průzkumy, zabezpečení těchto průzkumů je nezbytné ke stanovení optimálního způsobu založení staveb

·        geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu staveniště, ověření průběhu inženýrských sítí staveništěm, zpracování digitálního modelu terénu, vytyčení stavby před realizací či její zaměření po dokončení apod.

 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

·        zabezpečení vydání územního rozhodnutí

·        zabezpečení vydání stavebního povolení

·        zabezpečení vodoprávního řízení (např. realizace čistírny odpadních vod – ČOV)

·        zajištění výkonu technického dozoru investora v průběhu výstavby

·        příprava a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí

·        vynětí pozemků ze zemědělského či lesního půdního fondu

·        zabezpečení dočasných záborů v průběhu výstavby apod.

 Odpovídající kvalifikovanost pracovníků inženýrské činnosti a mnoholeté zkušenosti umožňují i v disciplíně jako je IČ nabídnout zákazníkům, optimální termíny zabezpečení jednotlivých fází přípravy investičních akcí při respektování ceníku  inženýrské činnosti UNIKA . 

Tisknout© 2018, RECON Bohemia a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing